Polityka prywatności

Na końcu niniejszej strony znajduje się link umożliwiający wydruk pełnej wersji Polityki Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWO-INFORMACYJNEJ

WWW.INCORPORE.COM.PL

 

IN CORPORE Sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach Platformy Handlowo-Informacyjnej www.incorpore.com.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników. 

§ 1. Definicje

Poniższym wyrażeniom użytym w tekście Polityka prywatności i cookies zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Administrator – IN CORPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, adres: Polna 2, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000220609, REGON: 010604138, NIP: 5310006850, kapitał zakładowy 530.000,00 zł w całości wpłacony, adres e-mail: incorpore@incorpore.com.pl.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o..
 3. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o. dotyczących danego Użytkownika do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 6. Login – adres e-mail Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 7. Polityka prywatności i cookies – niniejszy dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Platformę Handlowo-Informacyjną spółki IN CORPORE Sp. z o.o., niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. 
 8. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod adresem: www.incorpore.com.pl/regulamin .
 9. Platforma Handlowo-Informacyjna spółki IN CORPORE Sp. z o.o./PHI – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.incorpore.com.pl. 
 10. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o., o których mowa w Regulaminie.
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Administratora za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o., będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

§ 2. Dane osobowe

 1. Do rejestracji w PHI wymagane jest obowiązkowe podanie następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 2. Użytkownik może opcjonalnie podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności:
  1. NIP,
  2. oznaczenie firmy.
 3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w PHI. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi. 

§ 3. Podmiot przetwarzający dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są administrowane przez Administratora, prowadzącego za pośrednictwem PHI sprzedaż Użytkownikom określonych towarów, znajdujących się w asortymencie Administratora.

§ 4. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za dobrowolną zgodą Użytkowników, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. 
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych. 
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
  1. obsługi zamówień dokonywanych w PHI,
  2. obsługi reklamacji,
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  4. marketingowym Administratora związanym z realizacją dobrowolnej usługi newslettera.
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres świadczenia wyżej wymienionych usług, bądź realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa. 

§ 5. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. dostępu do danych osobowych,
  3. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe. 
 2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji dostępnych w PHI , może się zwrócić z odpowiednim wnioskiem w jeden z następujących sposobów: 
  1. przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
  2. przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres: IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin.

§ 6. Skarga do organu nadzorczego

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje – nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza – zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim innym niż Administrator i podmioty wymienione w następnym ustępie. 
 2. Dane osobowe użytkowników mogą zostać powierzone na mocy odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w świadczeniu usług oferowanych przez Administratora:
  1. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora,
  3. innym podmiotom współpracującym z Administratorem.
 3. Administrator, powierzając dane osobowe podmiotom wyszczególnionym powyżej, wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz stosowania poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych co najmniej na poziomie zabezpieczeń zapewnianym przez Administrator.
 4. Administrator może zdecydować o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie zezwalanym przez przepisy prawa.

§ 8. Pliki cookies

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika PHI (np. komputerze, telefonie mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Administrator może korzystać z plików cookies w celach: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych PHI do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika PHI i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy PHI korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika PHI (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  4. zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych,
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 3. W ramach PHI stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  1. sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
  2. stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w PHI mogą być stosowane następujące ich rodzaje: 
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach PHI , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, 
  3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych PHI, 
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
  5. statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych, 
  6. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z PHI w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownicy PHI mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
 8. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych PHI. 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności i cookies wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.
 2. Treść Polityki prywatności i cookies jest udostępniona Użytkownikom PHI nieodpłatnie na stronie PHI w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z PHI pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść dokumentu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 3. Administrator ma prawo zablokować dostęp do PHI lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z PHI, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.
 4. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności i cookies za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
 5. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach PHI, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z PHI w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki prywatności i cookies, postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Administrator a Użytkownikiem.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w PHI, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 8. Postanowienia Polityki prywatności i cookies nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i cookies odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 10. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Polityki prywatności i cookies będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora, według przepisów prawa.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i cookies. Zmiany będą publikowane w PHI nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.
 12. Niniejsza Polityka prywatności i cookies zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące polityki prywatności i polityki cookies.

 

 

 

 

 

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta