Regulamin

Na końcu niniejszej strony znajdują się linki umożliwiające wydruk pełnej wersji Regulaminu jak również Formularzy: Odstąpienia od Umowy, Reklamacji Konsumenta oraz Reklamacji Przedsiębiorcy.

REGULAMIN INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWO-INFORMACYJNEJ

SPÓŁKI "IN CORPORE" SP. Z O.O.

WWW.INCORPORE.COM.PL

 


§ 1. Definicje

Poniższym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dzień wolny od pracy – niedziela lub święto określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
 3. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 4. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 6. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca nabywający Towary udostępniane za pomocą Platformy Handlowo-Informacyjnej przez Sprzedawcę.
 7. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym dotyczących danego Klienta i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 8. Login – adres e-mail Klienta używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 9. Polityka prywatności i cookies – dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Platformę Handlowo-Informacyjną spółki IN CORPORE Sp. z o.o., niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem:  www.incorpore.com.pl/polityka-prywatnosci.
 10. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Klienta o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i realizacji Zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail, przez Sprzedawcę. Zawiadomienie zawiera potwierdzenie treści oferty zaakceptowanej przez Sprzedawcę, w tym Cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły Dostawy.
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Platformy Handlowo-Informacyjnej, znajdujący się pod adresem: www.incorpore.com.pl/regulamin.
 14. Sprzedawca – IN CORPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, adres: Polna 2, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000220609, REGON: 010604138, NIP: 5310006850, kapitał zakładowy 530.000,00 zł w całości wpłacony, adres e-mail: incorpore@incorpore.com.pl, tel: +48 22 721 88 50, dostarczający Towar za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o..
 15. Platforma Handlowo-Informacyjna spółki IN CORPORE Sp. z o.o./PHI  – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.incorpore.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów.
 16. Subskrypcja newslettera – usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych, w tym treści dotyczące Towarów, jak również dostępnych promocji.
 17. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości, będące przedmiotem Dostawy na zamówienie Klienta przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 18. Sprzedaż Towaru – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej.
 19. Dostawa Towaru lub Dostawa – dostarczenie Klientowi, bądź podmiotowi trzeciemu (klientowi Klienta)Towaru lub Towarów za pośrednictwem przewoźnika, na skutek zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 20. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o. pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Klientem jest Konsument, umowa zawierana jest w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 21. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Platformy Handlowo-Informacyjnej spółki IN CORPORE Sp. z o.o. poprzez zdalne wypełnienie formularza elektronicznego, wysłanie wiadomości na adres e-mail lub telefonicznie – o ile wybrany sposób umożliwia Sprzedawcy identyfikację Klienta, wskazuje przedmiot Umowy, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności Ceny za Towar.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem PHI jest Sprzedawca.
 2. Regulamin jest adresowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z PHI oraz określa rodzaje i warunki dostarczania Towarów za pomocą PHI przez Sprzedawcę, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w PHI w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie lub odtworzenie.
 4. Dane wskazanie w paragrafie 1 pkt 14), służą do kontaktu Klienta ze Sprzedawcą. 

§ 3. Rejestracja w PHI

 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość potwierdzającą rejestrację, Login oraz Hasło. 
 2. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta:
  1. Regulaminu, 
  2. Polityki prywatności i cookies,
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówień.
 3. Klient nie ma obowiązku akceptacji ewentualnych pozostałych, opcjonalnych zgód, nieuwzględnionych w ustępie poprzedzającym.
 4. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację, prawidłowe funkcjonowanie Konta oraz składanie i realizację Zamówień.
 5. Konto jest przypisane do Klienta. Klient będący Przedsiębiorcą ma możliwość rejestracji więcej niż jednego Konta.
 6. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedawcy. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu do dostarczenia Towarów w celu realizacji Zamówienia.
 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. 
 8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie. 
 9. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta. 
 10. Ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w sytuacji włamania na konto Klienta przez osobę trzecią, chyba, że włamanie na konto wynika z winy Klienta. 

§ 4. Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu Towarów za pośrednictwem PHI, w postaci treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, poprzez umożliwienie Klientom składania zamówień w PHI, pobierania materiałów informacyjnych w PHI.
 2. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż hurtową oraz sprzedaż Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Towary sprzedawane w PHI stanowią własność Sprzedawcy, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie Towaru.

§ 5. Składanie zamówień i zawarcie Umowy 

 1. Klient może składać́ Zamówienia na Towary dostępne w PHI przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę̨, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń́ handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje zamieszczone w PHI nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert kupna 
  i pobierania treści informacyjnych będących własnością intelektualną Sprzedawcy 
  i podlegających ochronie prawnej. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 3. Klient może złożyć Zamówienie:
  1. po zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem Loginu i Hasła Klienta,
  2. poprzez zakupy bez rejestracji,
  3. telefonicznie – wyłącznie Klienci będący Przedsiębiorcami.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych. 
 5. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej PHI, Klient dokonuje wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej PHI. 
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka. 
 7. Zasadą jest, że jednorazowo Klient składa jedno Zamówienie, do którego wystawiana jest jedna faktura oraz dokonywana jest jedna wysyłka Towarów, z zastrzeżeniem, że faktur i wysyłek może być więcej, gdy wysyłka jednego lub kilku Towarów musi być o jakiś czas odroczona.
 8. W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienie gwarantujące mu dodatkowe rabaty za wartość Zamówienia, a z określonych powodów wysyłka i fakturowanie musi nastąpić w kilku etapach, uzyskane rabaty obowiązują nawet, gdy wartości faktur cząstkowych do Zamówienia będą niższe, niż progi rabatowe.
 9. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz wskazuje dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres Dostawy. 
 10. Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić́ zgodę̨ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą̨ wysyłane na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury zostaną wysłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.
 11. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów. 
 12. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zakup”, lub przycisku o analogicznej treści.
 13. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą. 
 14. W przypadku Zamówienia złożonego telefonicznie, Klient będący Przedsiębiorcą przekazuje Sprzedawcy informacje w zakresie Towarów, które mają być przedmiotem nabycia. Dokonując Zamówienia telefonicznego, Klient wyraża zgodę na to, aby Sprzedawca wprowadził Zamówienie na Koncie Klienta w PHI zgodnie z treścią Zamówienia telefonicznego. Procedura złożenia Zamówienia telefonicznie kończy się w momencie, w którym Sprzedawca wprowadzi Zamówienie na Koncie Klienta. 
 15. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia. Wiadomość jest wygenerowana automatycznie.
 16. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W razie wątpliwości, za dzień zawarcia umowy uważa się dzień, w którym ta wiadomość wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na e-mail potwierdzenia Zamówienia. 
 18. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu, są zawierane w języku polskim.

§ 6. Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas Dostawy Towaru. Jest on zawsze ustalany indywidualnie i jest zależny w szczególności od rodzaju Towaru i jego dostępności. 
 2. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w podsumowaniu „Koszyka” i zgodny z dyspozycjami podanymi w formularzu na stronie „Dostawa i płatności”, przy czym kilka Zamówień do tego samego Klienta, może być dostarczonych w jednej przesyłce.
 3. Realizacja zamówienia następuje w szacowanym terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od umowy. 
 4. Jeżeli Zamówienie złożył Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest wydać Towar niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Wydanie Towaru oznacza przekazanie Towaru przewoźnikowi w celu jego dostarczenia lub osobisty odbiór Towaru.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  1. odbiór osobisty,
  2. przesyłka kurierska,
  3. przesyłka kurierska pobraniowa,
  4. przesyłka paczkomatowa,
 6. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00, pod adresem IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin. Dopuszcza się odbiór z innego adresu po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Klientem.
 7. Koszty Dostawy ponosi Klient. Koszty Dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 8. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedawcy.
 9. W przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach Dostawy, jej terminem jest najdłuższy podany termin.
 10. Sprzedawca wskazuje, że sprzedaż dokonywana za pośrednictwem PHI co do zasady odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku złożenia Zamówienia za granicę, Sprzedawca powiadomi Klienta, czy Zamówienie zostanie zrealizowane oraz o terminie wysłania zakupionego Towaru lub Towarów. 
 11. W przypadku, gdy Klient dokonuje Zamówienia Towarów na rzecz podmiotu trzeciego (swojego klienta), w taki sposób, że Dostawa będzie realizowana bezpośrednio do tego podmiotu, Klient dokona w tym celu odrębnego Zamówienia i dostarczy wraz z zamówieniem plik - list przewozowy dedykowany do wysyłki tego konkretnego Zamówienia. Zarówno Zamówienie, jak i list przewozowy będą opłacone przez Klienta.

§ 7. Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar w zależności od informacji zawartej w PHI.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane 
  w opisie publikowanym na stronie PHI. Ceny zostały wyrażone w złotych polskich, zawierają wszystkie podatki (zawierają podatek VAT) i cło bądź opłaty dodatkowe, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 3. W przypadku obniżenia ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie, podana jest informacja o najniższej cenie danego Towaru w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Cena Towaru nie zawiera kosztów Dostawy. 
 5. Informacja o Cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia. 
 6. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie, z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail. W przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcami termin zapłaty może zostać ustalony przez strony indywidualnie, w takim wypadku nie stosuje się terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku termin ten będzie widoczny na Koncie Klienta w odniesieniu do konkretnego Zamówienia. 
 7. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób: 
  1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
  3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. przelewem online za pomocą bankowości elektronicznej,
  5. za pomocą elektronicznego systemu płatności Przelewy24,
  6. za pomocą kart płatniczych (m.in. MasterCard, Visa)
  7. za pośrednictwem BLIK..
 8. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska.
 9. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 

§ 8. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z PHI w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies,
  2. niepodejmowania działań naruszających dobre obyczaje i reguły uczciwej konkurencji, w szczególności nieumieszczenia w PHI niezamówionej informacji handlowej, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  4. nienaruszania praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym innych Klientów.
  5. Zwrócenia uwagi na stan przesyłki przy odbiorze Zamówienia, w tym o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie lub czy nie nosi śladów ingerencji. W przypadku uszkodzeń, Klient jest obowiązany otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i spisać protokół reklamacyjny.
 2. Klient ma prawo:
  1. powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie,
  2. powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu PHI,
  3. do usunięcia założonego przez siebie Konta.
 3. Funkcjonalność PHI może dopuszczać możliwość wystawiania opinii przez Klienta na stronie internetowej PHI na temat Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Klient wystawiający opinie wyraża jednocześnie zgodę na jej zamieszczenie na stronie internetowej PHI. Rezygnacja z zamieszczenia opinii jest w każdej chwili możliwa i polega na zaprzestaniu zamieszczania jej treści na stronie PHI. 
 5. Klient może otrzymywać komunikaty generowane automatycznie przez systemy informatyczne Sprzedawcy, opatrzone odpowiednią informacją w rodzaju „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” bądź zbliżoną. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią zwrotnych informacji wysłanych przez Klienta w odpowiedzi na komunikat generowany automatycznie.

§ 9. Odstąpienie od Umowy 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia mu Towaru. Za dostarczenie Towaru uznaje się odbiór Towaru od przewoźnika lub osobisty odbiór Towaru. 
 2. W przypadku Zamówienia wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od odbioru ostatniego Towaru, jego partii lub części. Jeżeli zwrot obejmuje tylko niektóre Towary, dostarczane w ramach jednego Zamówienia, termin 14 dni biegnie od dnia odbioru ostatniego Towaru.
 3. W przypadku Zamówienia, które polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez oznaczony czas, termin o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od odbioru pierwszego Towaru.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Wskazane jest, aby oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało złożone za pośrednictwem wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu..
 6. Oświadczenie może być przesłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 14) Regulaminu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
  1. Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  3. Zwrot płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsumentem wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać Towar na adres IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), tj. w odniesieniu do umów: 
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
  9. umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  14. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  15. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego. 

§ 10. Treści udostępniane w PHI 

Zdjęcia i/lub opisy Towarów zamieszczone w PHI są informacjami poglądowymi, których celem jest umożliwienie Klientowi ogólnego wyobrażenia o właściwościach Towaru i mogą się różnić dla dostarczonych Towarów w zakresie powszechnie stosowanych tolerancji wynikających z procesów technologicznych. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do podanych w PHI jakości, zastosowania i technologii wykonania Towarów.

§ 11. Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z PHI konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z treści dostępnych online np. Microsoft Edge lub Internet Explorer, Chrome lub Firefox,
  3. włączenie obsługi Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania PHI.

§ 12. Nieprawidłowe działanie serwisu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania PHI i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. W przypadku zawieszenia pracy serwisu, Sprzedawca niezwłocznie podejmie odpowiednie czynności, aby umożliwić jego funkcjonowanie. 
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu PHI. 

§ 13. Blokada konta 

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do PHI lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu 
  z PHI, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Sprzedawcę.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie PHI. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na realizację przez Sprzedawcę Subskrypcji newslettera.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub bezpośrednio na stronie internetowej PHI.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. 
 4. Subskrypcja newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w przesłanej wiadomości w ramach newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 14) Regulaminu.

§ 15. Promocje

 1. Na stronie PHI mogą̨ znajdować́ się̨ informacje o promocjach.
 2. Promocja może być́ uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość indywidualnie wynegocjowanej promocji pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. 
 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia objętego promocją jest określony zestaw Towarów, odstąpienie Klienta w przypadkach wskazanych w Regulaminie może dotyczyć́ wyłącznie całego zestawu Towarów. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów wchodzących w skład określonego zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w PHI nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być́ prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Towarów promocyjnych lub do odwołania. 
 7. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Towarów objętych promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Towarów.

§ 16. Uprawnienia reklamacyjne Przedsiębiorcy 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru, Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli rzecz sprzedawana ma wadę. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień powierzenia przewoźnikowi Towaru celem jego dostarczenia Przedsiębiorcy albo wydanie Towaru bezpośrednio Przedsiębiorcy, w przypadku odbioru osobistego. 
 3. Przedsiębiorca, w razie dostarczenia mu Towaru za pośrednictwem przewoźnika, zobowiązany jest zbadać Towar w czasie i sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest spisać protokół z odbioru Towaru wskazując stwierdzenie wady. 
 4. Przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru na nowy albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić żądaniom tych roszczeń, jeżeli jest to niemożliwe, wymagałoby nadmiernych kosztów albo kosztów przewyższających cenę Towaru. 
 5. W przypadku wady Towaru, Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar albo wadę usunie. 
 6. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na dedykowany do tego celu adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@incorpore.com.pl.
 7. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, 
  2. numer i datę zamówienia, którego dotyczy reklamacja, 
  3. numer katalogowy reklamowanego Towaru lub jego nazwę handlową i wymiar,
  4. obrabiany materiał, 
  5. typ, markę i moc maszyny używanej podczas pracy reklamowanym produktem, 
  6. warunki pracy (na sucho, na mokro), 
  7. parametry pracy (prędkość obrotowa maszyny, posuw, głębokość obróbki),
  8. dane Klienta składającego reklamację
  9. żądanie Klienta w związku z wadą Towaru. 
 8. W przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, należy dołączyć go do reklamacji. Wzór formularza do złożenia reklamacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku reklamacji, która obejmuje więcej niż 10 Towarów, termin na ustosunkowanie się do reklamacji ulega wydłużeniu o 14 dni. 
 10. Przedsiębiorca utraci prawo do reklamacji, jeżeli nie zbada Towaru w czasie i sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a gdy wada zostanie stwierdzona później, nie zawiadomi Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Termin niezwłocznie oznacza zawiadomienie Sprzedawcy w sposób wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru. 

§ 17. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta

 1. Konsumentowi, w przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru, przysługuje prawo do reklamacji na podstawie przepisów o braku zgodności towaru z umową w ustawie o prawach konsumenta. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową zamówionego przez Konsumentem Towaru, z zastrzeżeniem dalszej części Regulaminu. Warunkiem jest, aby brak zgodności Towaru z Umową istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@incorpore.com.pl 
 4. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia,
  2. numer i datę zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  3. numer katalogowy reklamowanego Towaru lub jego nazwę handlową i wymiar,
  4. obrabiany materiał,
  5. typ, markę i moc maszyny używanej podczas pracy reklamowanym produktem,
  6. warunki pracy (na sucho, na mokro),
  7. parametry pracy (prędkość obrotowa maszyny, posuw, głębokość obróbki),
  8. dane Klienta składającego reklamację
  9. żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 5. W przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, należy dołączyć go do reklamacji. Wzór formularza do złożenia reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Konsument zgłaszając reklamację w pierwszej kolejności może żądać doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową poprzez jego naprawę lub wymianę. Sprzedawca jednak może odmówić zadośćuczynienia żądaniu wskazanemu przez Konsumenta, jeżeli jest ono niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.
 7. W sytuacji, gdy żądanie doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową okaże się niemożliwe lub nienależycie wykonane, Konsument będzie uprawniony, wedle swojego wyboru, do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy.
  Możliwość przejścia do tej kategorii uprawnień pojawi się w przypadku gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z Umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
  3. brak zgodności występuje nadal, pomimo prób jego usunięcia przez Sprzedawcę,
  4. brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, bez wcześniejszego wzywania Sprzedawcy do zapewnienia zgodności z Umową,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta – obejmie to w szczególności przypadek, gdy Sprzedawca nie odpowiada w odpowiednim czasie na wezwanie Konsumenta do doprowadzenia do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że reklamacja Konsumenta została uwzględniona zgodnie z jej treścią.
 9. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.
 10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego. 

§ 18. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 2. Jeżeli Klient przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Towaru lub Towarów na magazynie.
 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia, okazałoby się, że Towar lub Towary nie są dostępne na magazynie, Sprzedawca może zaproponować Towar zamienny, realizacje Zamówienia w późniejszym oznaczonym terminie albo anulować Zamówienie i odstąpić od Umowy. W przypadku, anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy, Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej Ceny zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3) Regulaminu. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na realizacje Zamówienia w innym oznaczonym terminie, uiszczona Cena nie podlega zwrotowi.
 5. Jeżeli brak Towaru lub Towarów, dotyczy części Zamówienia, Sprzedawca może zaproponować Towar zamiany, realizację części Zamówienia w późniejszym oznaczonym terminie albo anulowanie części Zamówienia i w tym zakresie odstąpić od umowy. Sprzedawca może również anulować Zamówienie i odstąpić od Umowy. W przypadku, anulowania części lub całości Zamówienia i odstąpienia od Umowy w tym zakresie, Sprzedawca dokona odpowiednio zwrotu uiszczonej Ceny w części lub całości zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3) Regulaminu. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na realizacje części Zamówienia w innym oznaczonym terminie, uiszczona Cena nie podlega zwrotowi.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z PHI w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem.

§ 19. Zmiany Regulaminu 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę oraz wszelkich zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem PHI.
 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w PHI nie później niż na 14 dni przed jego wejściem w życie. 
 3. Sprzedawca zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie jego treści na stronie PHI lub wysłanie zmienionej treści na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta. Klienci będą związani nowym Regulaminem, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianach Regulaminu. 
 4. Do nabycia Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy. 

§ 20. Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, polityki prywatności oraz plików cookies stosowanych przez Sprzedawcę w PHI można znaleźć w Polityce prywatności i cookies, dostępnej pod następującym adresem: www.incorpore.com.pl/polityka-prywatnosci.

§ 21. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument w szczególności ma możliwość zwrócenia się do Rzecznika Praw Konsumenta lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. 

§ 22. Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Klientowi w PHI, w tym niniejszy Regulamin, są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Klientowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. 
 2. Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w PHI jedynie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Klienta, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 23. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
 2. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach PHI, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Klienta formularzy dostępnych w PHI, w szczególności polegającego na podaniu przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Jeżeli, którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta to wiążące są przepisy tej ustawy. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Informacje prezentowane w PHI nie stanowią oferty w rozumienia kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza do złożenia reklamacji dla Konsumenta.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza do złożenia reklamacji dla Przedsiębiorcy. 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………......................, dn. ......................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

IN CORPORE Sp. z o.o.

ul. Polna 2

05-152 Czosnów

E-mail: incorpore@incorpore.com.pl

 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) odstępuję od umowy:

 • zawartej dnia ......................................................................................................................
 • dotyczącej zakupu towaru: .................................................................................................
 • numer zamówienia ..............................................................................................................
 • data odbioru towaru .............................................................................................................

 

...............................

(podpis Konsumenta)


UWAGA!

Adres do odesłania zwracanego towaru:

IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin, tel. 22-721-88-50


 

ZAŁĄCZNIK NR 2


FORMULARZ REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku składania reklamacji przez Konsumenta)


………......................, dn. ......................

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

IN CORPORE Sp. z o.o.

ul. Polna 2

05-152 Czosnów

E-mail: reklamacje@incorpore.com.pl


REKLAMACJA

 

 1. Numer i data zamówienia, którego dotyczy reklamacja: ……………………………………..
 2. Numer katalogowy reklamowanego wyrobu lub jego nazwa handlowa i wymiar: .............................................................
 3. Data stwierdzenia wady: .............................................................
 4. Opis stwierdzonej przez Klienta wady: .............................................................
 5. Obrabiany materiał: .............................................................
 6. Typ, marka i moc maszyny używanej podczas pracy reklamowanym produktem: .............................................................
 7. Warunki pracy (na sucho, na mokro): .............................................................
 8. Parametry pracy (prędkość obrotowa maszyny, posuw, głębokość obróbki): .............................................................
 9. Żądanie Klienta: .............................................................

 

...............................

(podpis Konsumenta)

UWAGA!

Adres dostarczenia przesyłki w przypadku konieczności przesłania towaru do ekspertyzy:

IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin, tel. 22-721-88-50


 

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku składania reklamacji przez Przedsiębiorcę)

 

………......................, dn. ......................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(imię, nazwisko i adres Przedsiębiorcy)

IN CORPORE Sp. z o.o.

ul. Polna 2

05-152 Czosnów

E-mail:reklamacje@incorpore.com.pl

 


REKLAMACJA

 

 1. Numer i data zamówienia, którego dotyczy reklamacja: .............................................................
 2. Numer katalogowy reklamowanego wyrobu lub jego nazwa handlowa i wymiar: .............................................................
 3. Data stwierdzenia wady: .............................................................
 4. Opis stwierdzonej przez Klienta wady: .............................................................
 5. Obrabiany materiał: ……………………………………………………………………………….
 6. Typ, marka i moc maszyny używanej podczas pracy reklamowanym produktem: .............................................................
 7. Warunki pracy (na sucho, na mokro): .............................................................
 8. Parametry pracy (prędkość obrotowa maszyny, posuw, głębokość obróbki): .............................................................
 9. Żądanie Klienta: .............................................................

 


...................................

(podpis Przedsiębiorcy)

 

UWAGA!

Adres dostarczenia przesyłki w przypadku konieczności przesłania towaru do ekspertyzy:

IN CORPORE Sp. z o.o., Hornówek, ul. XII Poprzeczna 14, 05-080 Izabelin, tel. 22-721-88-50

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta